Privacy

Ons beleid omtrent privacy en bescherming van gegevens

Bij Café Vitesse zijn we er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy adequaat te beschermen.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van Café Vitesse te accepteren.

Heb je vragen over ons beleid? Je kan ons altijd contacteren:

T 050 27 70 05
E info@cafevitesse.be

BTW BE 0765 551 120

Coockie en privacy beleid

Privacy

 

TOELICHTING

 

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.


MODEL

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: (Café Vitesse -Torhoutsesteenweg 304, België - +32 (0)50/277005 - info@cafevitesse: (hierna: “ONDERNEMING”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.cafevitesse.be , verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 – Algemeen

1.1. ONDERNEMING leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ONDERNEMING. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres;
Categorie 2: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
Categorie 3: via cookies;
Categorie 4: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een reservatie.

2.2. ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: door gebruik van cookies (zie onderstaand); tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 3: cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ONDERNEMING uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ONDERNEMING, haar producten en/of diensten. ONDERNEMING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door ONDERNEMING bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ONDERNEMING zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en u.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@cafevitesse.be per post naar ONDERNEMING (Café Vitesse- Torhoutsesteenweg 304, 8210 Zedelgem, België) of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op onze website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

Artikel 9 – Aangifte Privacy commissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens zal een aangifte gedaan worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

Artikel 10 – Cookies

10.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

10.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

10.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

- cookie voor een commerciële popup bij het eerste bezoek aan de website
- cookie voor de cookie-melding bij het eerste bezoek aan de website
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

10.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@cafevitesse.be per post naar ONDERNEMING (Café Vitesse, Torhoutsesteenweg 304, 8210 Zedelgem, België), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

10.5 Cookies in-/ uitschakelen en verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

Artikel 11 – Contactinformatie

Alexander Claeys
Torhoutsesteenweg 304
8210 Zedelgem
België
Site: http://www.cafevitesse.be
E-mail: info@cafevitesse.be
Telefoonnummer: +32 50 277005

BTW BE 0765 551 120

Algemene voorwaarden

BIJZONDERE VOORWAARDEN «OVEREENKOMST OP AFSTAND»

Art. 1 : In afwijking en aanvulling van de nadervermelde algemene voorwaarden hebben volgende bepalingen specifiek en enkel betrekking op verkopen aan consumenten via onze website, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de verkoper en de koper én er sprake is van een « overeenkomst op afstand ». Is zulks niet het geval, dan zijn de hierna volgende algemene voorwaarden alleen en onverminderd van kracht, los van deze voorwaarden.

Art. 2 : De koper verklaart alle noodzakelijke informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De koper is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan. Voor zijn finaal akkoord te geven op het eindscherm heeft de consument de mogelijkheid om zijn bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.

Art. 3 : De verkoper voorziet als principe dat de betaling contant geschied bij levering/afhaling van het product. Indien de consument een andere vorm van betaling wenst zal hij zich wenden tot de verkoper of door keuze op de website.

Art. 4 : De koper verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal zijn geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van zijn bestelling en de overeenkomst gelden.

Art. 5 : In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,…, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,…, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra bv. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten, Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven. Aangezien men aldus soms wel en soms geen beroep kan doen op een verzakingsrecht, afhankelijk van de bestelling,… worden beide door de wet voorgeschreven formuleringen opgenomen.

Art. 6 : Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.

“De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de diensten-overeenkomst.” Zie art. 5

ALGEMENE AANNEMINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 : Algemene draagwijdte der voorwaarden
Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken en leveringen. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

Artikel 2 : Plaatsing en aanvaarding van bestelling
Door de behoorlijke invulling en ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij onze firma voor de werken en leveringen zoals omschreven in deze bestelbon/offerte/overeenkomst. De klant kan maar een schriftelijke bestelling (bestelbon, offerte, overeenkomst, plan, kostenraming of onder welke naam ook vermeld) tegen onze firma inroepen, indien deze bestelling het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onze firma draagt, hierbij enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder. Behoudens andersluidend beding blijft elk aanbod gedurende 5 kalenderdagen geldig.

Artikel 3 : Omvang van bestelling
Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden en leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken en leveringen conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden of leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

Artikel 4 : Prijsbepaling en herziening
Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn.

Artikel 5 : Leveringen en termijnen
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz., die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor van de klant schadevergoeding te eisen indien wij de uitvoering van onze verplichtingen niet op de overeengekomen datum konden beginnen en indien deze beletsels aan de klant kunnen worden toegeschreven. De klant is er toe gehouden, onmiddellijk na de aankomst van de goederen, de nodige parkeerruimtes, hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hierbij in gebreke blijft, zullen alle daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende kosten aangerekend worden zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien de levering bij de klant is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. De klant dient er voor te zorgen dat de lossing en eventuele werken of installaties onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen aan rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid voor schade, verlies, diefstal,…
Hoewel de eigendom van de geleverde goederen pas op de koper overgaat op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, gaat het risico van schade, verlies, diefstal e.a. over vanaf het ogenblik van de wilsovereenstemming. Het transport van de goederen verloopt eveneens op risico van de koper. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal onze firma aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

Artikel 8 : Tussentijdse beëindiging of goedkeuring
De klant ziet af van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze vóór of tijdens de uitvoering van de werken of leveringen, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord en waarbij de klant minstens steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de eventueel reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds aan ons geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale prijs zonder B.T.W. voor het feit van het verder verlies van het werk, onder voorbehoud van vermeerdering, indien daar aanleiding toe bestaat. Voor bestellingen op maat,… zal zeker nooit worden toegestemd met een beëindiging van de bestelling.

Artikel 9 : Aanvaarding der leveringen en werken
Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de leveringen en/of werken daarin vermeld of virtueel begrepen. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de materialen door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der leveringen en/of werken.

Artikel 10 : Klachten inzake voorschotten of facturatie
Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de vijf kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending der factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.

Artikel 11 : Betalingsmodaliteiten
Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, behoudens bijzondere overeenkomsten daaromtrent uitsluitend schriftelijk gesloten. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de leveringen en/of uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg vóór aanvang der werken, of naar goeddunken één of meerdere tussentijdse betalingen tijdens de uitvoeringstermijn, zelfs buiten de context van stuk- of seriewerk, zulks volgens de financiële positie van de klant, de omvang en de kostprijs van de gevraagde werken, en diens meer. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Elke betaling is slechts geldig indien uitgevoerd in liquiditeiten (wettelijk gangbare betaalmiddelen in België), per overschrijving op bank- of postchequerekening, per gewaarborgde of gelimiteerde cheque, of midddels elk ander betaalinstrument dat uitdrukkelijk werd aanvaard door onze firma. Geen persoon buiten de zaakvoerders van onze firma, zijn bevoegd om betalingen van welke aard ook te ontvangen. Als datum van betaling bij overschrijving op rekening of per cheque, geldt de dag waarop onze rekening met dit bedrag wordt gecrediteerd. Betaling per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mee.

Artikel 12 : Laattijdige betaling, kosten en aankleven
Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal na de eerste herinnering vermeerderd worden met € 10. Na de tweede herinnering wordt een laatste herinnering gestuurd waar een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom gerekend wordt met een minimum van € 50. Nadien kan een incassobureau ingeroepen worden om de schulden te vereffenen. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Artikel 13 : Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid en sterkmaking Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar. Iedere persoon die voor rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden wordt uitgevoerd.

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
Onze bestellingen en overeenkomsten worden beheerst door het recht van het Koninkrijk België. Alle geschillen betreffende het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van de bestelbon, de overeenkomst, de factuur, de algemene voorwaarden of enig ander document het kader van de overeenkomst, worden volgens uitsluitende keuze van onze firma gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Brugge.